Log på sitet

Indkaldelse og dagsorden til GF 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 21. november 2017 kl. 19:00 i klubhuset jvf. vedtægterne

(De nuværende vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside og kan downloades som pdf)

www.sundbytennisklub.dk/index.php/klubinfo/vedtaegter

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretninger

  • Juniorudvalg

  • Seniorudvalg

  • Driftsudvalg

  • Administrationsudvalg

4. Foreløbig regnskabsaflæggelse og godkendelse

5. Fremlæggelse af budget, kontingent o.l. samt godkendelse af dette

6. Valg til bestyrelse og udvalg (Det foreslås at bytte pkt 6 og 8 for ikke at skulle gentage pkt 6 efter pkt 8)

7. Valg af intern revisor og revisor-suppleant

8. Behandling af indkomne forslag.

 

Foreløbig regnskabsaflæggelse

Regnskabspraksis er overordnet uændret, men i praksis er de forskellige udvalg blevet inddraget i både det løbende regnskab, hvor udvalgene nu selv står for overholdelse af deres eget budget, samt budgetlægning af næste års budget (dette uddybes til GF).

Det foreløbige driftsresultat lander på et overskud for 2017 på 52.323 kr. Der var budgetteret et overskud for 2017 på 3.500 kr så netto ligger resultatet omkring 50.000 kr over budget. Vores interne revisor har i øjeblikket regnskabet til gennemgang, så der kan forekomme mindre justeringer til resultatet, men både resultat og næste års budget uddybes til GF.

Valg til bestyrelse og udvalg

Den nye måde at køre bogføringen og kassererposten på, hvor udvalgene er blevet inddraget i højere grad, er blevet startet rigtig godt op af kasserer Søren Melhede med ekstern bogføring gennem Anne Tomasen fra Regnskabshuset i Frederiksværk, som begge har lagt et stort arbejde i indkøringen. Vi har dog nu været så heldige at en af vores interne fra tennisklubben Joy Larsen har indvilget i at gå ind i dette store arbejde, som både kasserer og ansvarlig for bogføringen. Joy har sit eget lille bogføringsfirma her på Amager og er mor til en af juniorerne, men det vil hun fortælle mere om til GF. Bestyrelsen indstiller derfor Joy til både bestyrelsen og kassererposten og håber I vil tage godt imod hende.

Grundet den nye struktur, hvor alle udgifter i klubben håndteres gennem de enkelte udvalg i klubben, har vi i bestyrelsens arbejde gennem det sidste år lagt alle generelle udgifter i klubben ind i et såkaldt Administrationsudvalg. Administrationsudvalget bliver derudover også løbende holdt orienteret om alle de udgifter, der godkendes i de andre forskellige udvalg. Administrationsudvalget består pt af Formanden, Næstformanden og Kassereren. For at formalisere dette arbejde i vedtægterne foreslår bestyrelsen at også Administrationsudvalget nævnes i et sæt nye vedtægter. Til formålet skal der hvis de nye vedtægter godkendes vælges en formand for Administrationsudvalget på samme vis som i Junior, Senior og driftsudvalget. Bestyrelsen indstiller derfor Søren Melhede, der allerede sidder i Administrationsudvalget til ny formand for dette udvalg.

Valg af intern revisor og revisor suppleant

Bestyrelsen foreslår Martin Eiler udpeget til intern revisor.

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne med en ny §11:

§11.

Bestyrelsen består af:

Formand

Næstformand (kan vælges separat eller konstitueres blandt bestyrelsens medlemmer).

Kasserer

Driftsudvalgets formand, der vælges separat

Administrationsudvalgets formand, der vælges separat (Denne linie indsættes)

Seniorudvalgs formand, der vælges separat.

Juniorudvalgs formand, der vælges i h.t. indstilling og §15

Menigt medlem

 

Alle vælges for 2 år, og på følgende måde:

Formand, Driftsudvalgets formand, Seniorudvalgets formand og Menigt medlem vælges for de kommende lige år. Næstformand, Kasserer, Administrationsudvalgets formand og Juniorudvalgets formand vælges for de kommende ulige år.

Hvis et medlem stopper efter et år, kan et nyt medlem vælges for et år.

Et medlem kan kun bestride én post, enten i udvalg eller i bestyrelsen, dog med undtagelse af de udvalgsformænd, der automatisk er med i bestyrelsen.

Hver familie kan kun være repræsenteret med een person i henholdsvis bestyrelsen, seniorudvalg eller juniorudvalg. Hver familie kan kun bestride formandsposten i enten senior- eller juniorudvalg.


 

Resten af vedtægterne foreslås at forblive uændret.

 

Oversigt over bestyrelsens indstilling til poster for 2018

 

   

2017

2018

Bestyrelsen

Formand

Stinus Jeppesen

Stinus Jeppesen

 

Næstformand

Martin Rudbeck Jepsen

Martin Rudbeck Jepsen

 

Kasserer

Søren Melhede

Joy Larsen

 

Menigt medlem


 

Sevgyl Rustemovski

Sevgyl Rustemovski

 

Suppleanter

Jacob Urup Nielsen

Carsten Lundsgaard

Jacob Urup Nielsen

Carsten Lundsgaard

Seniorudvalg

Formand

Jes Hjorhøy Sørensen

Carsten Lundsgaard

 

Medlemmer

Carsten Lundsgaard

Andreas Kofoed Pedersen

Jes Hjorhøy Sørensen

Andreas Kofoed Pedersen

Juniorudvalg

Formand

Arno Erindlev

Arno Erindlev

 

Medlemmer

Nathali Thorius

Jacob Urup

Kirsten Petersen

Mette Hansen

Nathali Thorius

Jacob Urup

Kirsten Petersen

Mette Hansen

Driftsudvalg

Formand

Pau Larsen

Pau Larsen

 

Medlemmer

Lars Andersen

Lars Andersen

Administrationsudvalg

Formand

 

Søren Melhede

 

Medlemmer

Søren Melhede

Stinus Jeppesen

Martin Rudbeck Jepsen

Stinus Jeppesen

Martin Rudbeck Jepsen

Husudvalg

Formand

Jeanne Josefsen

Jeanne Josefsen

 

Medlemmer

Marianne Ølbye

Pernille Fenger

Artur Grabowski

Marianne Ølbye

Pernille Fenger

Artur Grabowski

Webmaster

 

Peter A. Jakobsen

Peter A. Jakobsen

Revisor

 

Martin Eiler

Martin Eiler

 

Alarm i klubhuset

Alarm er opsat i klubhuset! Hvis du har brug for at komme ind i klubhuset i vinterhalvåret (fra 18/10) så kontakt JLIB_HTML_CLOAKING og opgiv dit navn og medlems-nr og få en kode og instruktion i brug af alarmen.